FAST TRENING SØNDAGER

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 31. Des 2015

Det blir faste treninger for nybegynnere og litt viderekomne søndager kl 12.00-14.00!

Møt fram ved heisbua i Blåbærfjell senest kl 12.00!

Trener er Aleksandra Czapczyk som til daglig er skiinstruktør ved Gålå Alpin!Mvh Jon


0 Kommentar

Trening i romjula ⛷

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 24. Des 2015

Det blir trening for nybegynnere 2.dag jul (lørdag 26.12) kl 12.00!😊⛷

Aleksandra møtene dere ved heisbua!

Viderekomne følger treningsplanen til Team-X for romjul og nyttår!


God jul!😊🎄⛷


Mvh Jon


0 Kommentar

Trening søndag 13.12

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 11. Des 2015

Trening i Blåbærbakken søndag 13.12 kl 12.00-14.00 for barn og nybegynnere! Aleksandra møter dere ved Blåbærheisen kl 12.00!


Velkommen på trening!😊
Mvh Jon


0 Kommentar

TRENING 9.DESEMBER

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 8. Des 2015

Møt fram ved heisbua i Blåbærbakken kl 17.30! De som ikke har kjørt mye enda i år tar med slalomski eller de skiene de har! De aktive løperne får direkte beskjed om hva de skal trene!

Velkommen i bakken !Mvh Jon


0 Kommentar

Vedtekter - statutter

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 7. Des 2015

VEDTEKTER/STATUTTER Peer Gynt Alpinklubb


§1 Formål

Ski skal være gøy:

Hovedhensikten med å stå på ski, er å ha det morsomt og oppleve mestring uansett hvilket nivå utøveren er på!

Utøvere i Peer Gynt Alpinklubb skal utvikle seg gjennom treninger, renn og sosialt samvær!

Klubben vil også ha et mål om å gi et godt tilbud til de løpere som ønsker å satse på alpin eller Telemark som konkurranseidrett både gjennom egen klubb og samarbeidsgrupper!

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2 Organisasjon

Peer Gynt Alpinklubb er medlem av NIF gjennom Oppland idrettskrets/Oppland Skikrets.

§3 Medlemmer

Alle medlemmer plikter å overholde lovbestemmelsene til NIF og

og alpinklubben.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre

organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§5 Godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse gjelder:

Kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter.

§6 Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

-når vedkommende selv er part i saken

-når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

-når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

-når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret

i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne

forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant

annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap

eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

§7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs straffebestemmelser.

§8 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i april / mai måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene

og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som

skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig

for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles

til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).

§10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta klubbens budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen

i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen

skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget,

dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg

m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Styret konstituerer seg selv og fordeler arbeidsoppgaver og ansvar.

Treningsgruppene velger selv 1 varamann til styret.

Formelt skjer valg til styre ved at hver treningsgruppe foreslår sin representant til valgkomiteen som igjen formelt foreslår kandidatene til årsmøte.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer

enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de

valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg

mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av styret med minst 14 dagers

varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i klubben.

b) Vedtak i styret i klubben.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket

eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§13 Økonomi

Styret kan bevilge tilskudd til følgende:

-representasjon i forbindelse med mesterskap og internasjonale renn. Dekking av startkontigent på alle renn i regi av NSF.

-rekrutteringstiltak

-skisamlinger i klubbregi

-Trenerutdanning

§14 Trenere / treningsopplegg

Hver treningsgruppe skal ha en trener som har det overordnede ansvar for gruppens treningsopplegg og for gjennomføringen.

§15 Utdanning

Klubben skal legge til rette for utdanning av trenere og idrettsledere innenfor alpin idrett.

Utdanning som finansieres av klubben skal foregå etter avtale med klubbens styre.

STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP I PEER GYNT ALPINKLUBB

Æresmedlemmer utnevnes av hovedstyret etter forslag fra medlemmer. Det kreves 2/3 flertall.

Forslagene skal være skriftlige og skal begrunnes!

Som æresmedlem kan utnevnes personer som gjennom sin virksomhet på en særlig måte har bidratt til enten klubbens drift, eller gjort klubben kjent gjennom gode sportslige prestasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Med medlemskapet skal det følge ærespris og evigvarende frikort/adgang til alle sportslige arrangement i Peer Gynt Alpinklubb.

Det SKAL føres protokoll over æresmedlemmer!


0 Kommentar

Medlemskap - priser - kontonummer

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 7. Des 2015

Pris for medlemskap i Peer Gynt Alpinklubb:

Enkeltmedlemskap: 75,-

Familiemedlemskap: 250,-


Betales inn på kontonr: 2095.19.83250

NB! Skriv inn navn på medlemmene på melding/kid på nettbank når du betaler!


0 Kommentar

Heiskortavtale med Gålå Alpin

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 7. Des 2015

Avtale mellom

Gålå Alpin As

og

Peer Gynt Alpinklubb,

sesongen 2015/16


Alternativ 1:

Gålåpass Voksen Barn (11-15 år)

Ordinær pris Kr 2600,- Kr 2200,-

Rabattpris Kr 2200,- Kr 1800,-

Rekrutteringskort 8-10 år Kr 1500,-

Alternativ 2:

LSR kort (5 skianlegg) Voksen Barn (11-15 år)

Ordinær pris Kr 4950,- Kr 3800,-

Rabattpris, aktiv (20%) Kr 3960,- Kr 3040,-

Rabattpris, passiv (10%) Kr 4455,- Kr 3420,-

Barn under 7 år er gratis ved bruk av hjelm. Hjelm kan dere låne i skiutleien. Etter fylte 16 år regnes en som voksen.

Alle sesongkort blir skrevet ut på key card. Dette kommer som et tillegg på kr 75,- pr kort dersom medlemmene ikke har key card fra tidligere.

Vi understreker at for å oppnå aktiv-rabatten, må signert treneravtale mellom løper og klubb fremlegges, samt at alpingruppens leder godkjenner at personen er aktiv. De øvrige rabatter krever vanlig medlemskap. Ingen medlemmer vil kunne få kjøpt sesongkort uten at avtalen er underskrevet og returnert til Gålå Alpin AS.


0 Kommentar

Peer Gynt Alpinklubb har fått ny hjemmeside!

Postet av Peer Gynt Alpinklubb den 1. Jul 2015
Her vil det komme nyheter, informasjon om treningstider, klubbavgifter etc etc.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline